Regulamin

 

REGULAMIN BRICKS 4KIDZ® o/Katowice

 1. Definicje

1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

 1. Organizator –Bricks 4 Kidz, prowadzony przez CRAZY BRICKS Agnieszka Wacięga Jaśminowa 13/36, 43-600 Jaworzno.
 2. Uczestnik –osoba biorąca udział w Zajęciach;
 3. Klient –osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika;
 4. Opiekun –rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osoba zobowiązana do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
 5. Zajęcia –zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;
 6. Usługi –wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

2.Postanowienia ogólne

 • Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na www.bricks4kidz.com.pl./katowice
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny-nie stanowi to zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku Bricks 4 Kidz, który jest dostępy u Organizatora.
 • Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nim klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Bricks 4 Kidz;

3.Uczestnictwo w Zajęciach

 • Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 3 do lat 14.
 • Organizator zastrzega sobie prawo decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z zajęć.
 • Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.
 • Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora, a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych.
 • Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia
 • Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia zajęć.
 • Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu zajęć. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty
 • W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia Zgłoszenie nieobecności dziecka powinno odbyć się najpóźniej do godziny przed rozpoczęciem zajęć w formie telefonicznej lub sms-owej.
 • W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia
 • W razie braku realizacji Zajęć z winy nie leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia
 • Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 • W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku barku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.
 • Klient może wypisać Uczestnika z grupy w formie pisemnej – wiadomość email (adres poniżej).
 • Wypisanie Uczestnika z grupy jest ważne w od nowego miesiąca w przypadku zajęć cyklicznych.
 • Wypisanie Uczestnika z grupy nie skutkuje zwrotem już opłaconych zajęć.
 • Klient może wypisać Uczestnika z grupy, dopiero w momencie, gdy ma uregulowane wszystkie zaległe opłaty. Organizator ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze Uczestnika z zajęć, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat.

4.Uczestnictwo w Urodzinach.

 • Warunkiem organizacji imprezy urodzinowej jest wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200,00 pln w terminie 3 dni (roboczych) od dokonania wstępnej rezerwacji. Ostateczna cena imprezy urodzinowej będzie określona w formularzu zgłoszeniowym po podliczeniu liczby uczestników oraz opcji dodatkowo płatnych.
 • Warunkiem uczestniczenia w imprezie jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub uwzględnienie na liście zaproszonych osób.
 • Rezygnacja z organizacji imprezy urodzinowej musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email)  W takim przypadku zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej są następujące:
 • W przypadku rezygnacji z imprezy nie później niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem może nastąpić zwrot 100% opłaty rezerwacyjnej,
 • W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku zmiany terminu imprezy w czasie mniejszym niż 2 tygodnie przed planowaną imprezą Organizator nalicza dodatkową opłatę w wysokości 50 zł. Wartość opłaty rezerwacyjnej przechodzi na nowy termin.                                                                                                                                                                  5. Uczestnictwo w kampach/półkoloniach.
 • Warunkiem rezerwacji terminu półkolonii jest wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300,00 pln w terminie 3 dni (roboczych) od dokonania wstępnej rezerwacji.
 • Ostateczna cena półkolonii określona jest w Formularzu Zgłoszeniowym. Wpłata całości opłaty za półkolonie następuje na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem terminu półkolonii.
 • Rezygnacja z półkolonii musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email)
 • W przypadku nieobecności dziecka zapisanego na półkolonie Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50,00 pln za każdy niewykorzystany dzień.
 • Rejestracja dzieci dokonywana jest wyłącznie poprzez wiadomość e-mail , a płatności odbywają się w formie przelewu.

6. Postanowienia Końcowe

 • Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem Bricks 4 Kidz integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy/elektronikę zagubione przez uczestników w placówkach, w których odbywają się warsztaty/zajęcia oraz za zniszczone rzeczy należące do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki oraz swoich zestawów klocków itp
 • Jeżeli w trakcie korzystania z usługi Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora lub jego przedstawiciela. Niezależnie od zawiadomienia Klient może złożyć uwagi Organizatorowi w formie e-mail (katowice@bricks4kidz.com). Reklamacja powinna zawierać wskazane uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania Klienta. Reklamacja powinna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia świadczonej
  usługi. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji. Po tym terminie uwagi nie będą uwzględniane.
 • W przypadku  pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 500 774 130 lub adresem e-mail: katowice@bricks4kidz.com

Uczymy, bawimy i budujemy z klockami LEGO®

Copyright © 2024 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT