Regulamin

REGULAMIN BRICKS 4 KIDZ®

Definicje

  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:
   1. Organizator – Bricks 4 Kidz, prowadzony przez Firmę Handlowo-Usługową AMERYS Amelia Langer-Łukasik, ul. Harklowa 91a, 34-434 Dębno;
   2. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach;
   3. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika;
   4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
   5. Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;
   6. Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;
  2. Postanowienia ogólne
   1.  Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na www.bricks4kidz.com.pl.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
   3. Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku Bricks 4 Kidz który jest dostępy u Organizatora.
   4. Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nim klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Bricks 4 Kidz;
  3. Uczestnictwo w Zajęciach
   1. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 2 do lat 12.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.
   3. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.
   4. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych.
   5. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.
   6. Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć.
   7. Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty.
   8. W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
   9. W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
   10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.
   11. Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.
   12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
   13. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku barku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.
  4. Uczestnictwo w Zajęciach zamkniętych.
   1. Warunkiem uczestniczenia w imprezach zamkniętych, (np. urodziny, półkolonie) jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub uwzględnienie na liście zaproszonych osób.
   2. Warunkiem rezerwacji terminu Zajęć zamkniętych jest wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki zgodnie z Cennikiem. Cena uzależniona jest od wybranego zakresu i rodzaju Zajęć zamkniętych. Ostateczna cena określona jest w formularzu zgłoszeniowym.
   3. Rezygnacja z Zajęć zamkniętych musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora. W takim przypadku zasady zwrotu zaliczki będącej rezerwacją terminu urodzin są następujące:
    1. W przypadku rezygnacji z Zajęć zamkniętych nie później niż 1 tydzień przed ich rozpoczęciem może nastąpić zwrot 100% zaliczki,
    2. W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 1 tydzień przed jej rozpoczęciem zaliczka nie podlega zwrotowi.
  5. Postanowienia Końcowe
   1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem Bricks 4 Kidz integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
   2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
   4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
   5. W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 740 925, adresem e-mail: podhale@bricks4kidz.com, bądź w Centrum Kreatywności Bricks 4 Kidz, ul. Waksmundzka 64, 34-400 Nowy Targ.

Uczymy, bawimy i budujemy z klockami LEGO®

Copyright © 2015 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.