Regulamin

Uczymy, bawimy i budujemy z klockami LEGO ®

REGULAMIN BRICKS 4 KIDZ®

1. Definicje
1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

a) Organizator – Bricks 4 Kidz, prowadzony przez PM Craft Project Management Michał Mariański, ul. Perseusza 11 a, 71-781 Szczecin.
b) Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach.
c) Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika.
d) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka
e) Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;
f) Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

2. Postanowienia ogólne
2.1. Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na www.bricks4kidz.com.pl/szczecin.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
2.3. Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku Bricks 4 Kidz który jest dostępy u Organizatora.
2.4. Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nim klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Bricks 4 Kidz;

3. Uczestnictwo w zajęciach
3.1. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 3 do lat 12.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.
3.3. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.
3.4. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora, a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych.
3.5. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.
3.6. Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć.
3.7. Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty.
3.8. W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
3.9. W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
3.10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.
3.11. Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.
3.12. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę na osobie Uczestnika w czasie trwania Zajęć – półkolonii, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
3.13. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku braku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.
3.14. Organizator oferuje Klientom (w Centrum Kreatywności Bricks4Kidz ) pakiety zajęć, w postaci 6 spotkań, w danej grupie wiekowej zgodnie z planem zajęć oraz ich cennikiem.
3.15. Pakiet zajęć jest aktywny do końca aktualnego semestru szkolnego, od chwili jego zakupienia.
3.16. W celu zagwarantowania sobie miejsca w grupie, istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsca (elektronicznie, telefonicznie bądź mailowo) z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.
3.17. W sytuacji, gdy obecność na Zajęciach nie została potwierdzona z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem i nie ma już wolnych miejsc w grupie, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Uczestnika na opłacone Zajęcia.
3.18. W przypadku potwierdzenia obecności Uczestnika na zajęciach i nie pojawienia się na nich, uważa się, że zajęcia zostały wykorzystaneci zostaną odliczone od pakietu.
3.19. Klient może wypisać Uczestnika z grupy w formie pisemnej – wiadomość email.
3.20. Klient może wypisać Uczestnika z grupy, dopiero w momencie, gdy ma uregulowane wszystkie zaległe opłaty. Organizator ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze Uczestnika z zajęć, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat.

4. Uczestnictwo w zajęciach zamkniętych.
4.1. Warunkiem uczestniczenia w imprezach zamkniętych, (np. urodziny, półkolonie) jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub uwzględnienie na liście zaproszonych osób.
4.2. Warunkiem uczestnictwa terminu Zajęć zamkniętych jest wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie 3 dni (roboczych) od dokonania wstępnej rezerwacji. Cena zajęć uzależniona jest od wybranego zakresu i rodzaju Zajęć zamkniętych. Ostateczna cena określona jest w formularzu zgłoszeniowym.
4.3. Rezygnacja z Zajęć zamkniętych musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora. W takim przypadku zasady zwrotu oplaty rezerwacyjnej będącej rezerwacją terminu urodzin lub półkolonii są następujące
4.3.1. W przypadku rezygnacji z Zajęć zamkniętych nie później niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem może nastąpić zwrot 100% opłaty rezerwacyjnej,
4.3.2. W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
4.3.3. W przypadku zmiany terminu imprezy w czasie mniejszym niż 2 tygodnie przed planowaną imprezą Organizator nalicza dodatkową opłatę w wysokości 50 zł. Wartość opłaty rezerwacyjnej przechodzi na nowy termin.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem Bricks 4 Kidz integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5.2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin poszczególnych Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
5.5. W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 692 135 328, adresem e-mail: szczecin@bricks4kidz.com, bądź w Centrum Kreatywności Bricks 4 Kidz, ul. Axentowicza 9, Szczecin.

Copyright © 2015 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. PRIVACY POLICY | CORPORATE CONTACT

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.