Regulamin

REGULAMIN BRICKS4KIDZ®

  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:
   1. Organizator – Bricks 4 Kidz, prowadzony przez FUN4KIDS Monika Nawrocka-Pawlak, ul. Brzozowa 44/2 52-200 Wysoka;
   2. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach;
   3. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika;
   4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
   5. Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;
   6. Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;
  2. Postanowienia ogólne
   1.  Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na www.bricks4kidz.com.pl/wroclaw
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
   3. Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku Bricks 4 Kidz który jest dostępy u Organizatora.
   4. Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie internetowej wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nich klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Bricks 4 Kidz.
  3. Uczestnictwo w Zajęciach
   1. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 2 do lat 12.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.
   3. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.
   4. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych.
   5. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.
   6. Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć.
   7. Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Dokonanie płatności jest poprzez system onlie tpay jak i przelewem tradycyjnym. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty.
   8. W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia, jednakże istnieje możliwość odrobienia zajęć w Centrum zgodnie z Grafikiem zajęć, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.
   9. W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.
   10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.
   11. Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.
   12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
   13. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku barku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.
   14. Klient może wypisać Uczestnika z grupy w formie pisemnej (np. wiadomość email) ze skutkiem na koniec miesiąca.
   15. Klient może wypisać Uczestnika z grupy, dopiero w momencie, gdy ma uregulowane wszystkie zaległe opłaty. Organizator ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze Uczestnika z zajęć, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat.
   16. Procesowi reklamacyjnemu podlega zarówno proces składania zamówienia, płatności jak i oferowanych usług). W przypadku konieczności złożenia reklamacji prosimy o kontakt manager.wroclaw@bricks4kidz.com
  4. Uczestnictwo w Zajęciach zamkniętych (imprezy urodzinowe, półkolonie, kampy, warsztaty dedykowane).
   1. Warunkiem uczestniczenia w imprezach zamkniętych, (np. urodziny, półkolonie, kampy) jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub uwzględnienie na liście zaproszonych osób.
   2. Warunkiem rezerwacji terminu Zajęć zamkniętych jest wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie i wysłanie Formularza elektronicznego dostępnego na platformie internetowej oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200zł (Impreza urodzinowa), 300zł (Półkolonie, Kampy), innej ustalonej w ofercie/ cenniku (Warsztaty dedykowane) w terminie 3 dni roboczych. Ostateczna cena imprezy urodzinowej będzie określona w Formularzu zgłoszeniowym po podliczeniu liczby uczestników oraz opcji dodatkowo płatnych. Ostateczna cena Półkolonii określona jest w Formularzu Zgłoszeniowym/ ofercie. Wpłata całości opłaty za półkolonie następuje na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem terminu półkolonii.
   3. Rezygnacja z Zajęć zamkniętych musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora. W takim przypadku zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej są następujące:
    1. W przypadku rezygnacji z Zajęć zamkniętych nie później niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem może nastąpić zwrot 100% opłaty rezerwacyjnej,
    2. W przypadku rezygnacji z Zajęć zamkniętych na mniej niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
  5. Postanowienia Końcowe
   1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem Bricks 4 Kidz integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
   2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.
   4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
   5. W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 288 492, bądź w Centrum Kreatywności Bricks 4 Kidz, ul. Brzozowa 44/2 Wysoka.

Uczymy, bawimy i budujemy z klockami LEGO®

 

Copyright © 2015 Bricks 4 Kidz. All rights reserved. POLITYKA PRYWATNOŚCI | BRICKS 4 KIDZ POLAND

LEGO® and DUPLO® are registered trademarks of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs or this web site.

Bricks 4 Kidz Polska
ul. Drużbickiego 9, 61-693 Poznań, woj. wielkopolskie, telefon: 613 070 444
ul. Stryjeńskich 19, 02-791 Warszawa, woj. mazowieckie, telefon: 516 162 719
Pozostałe